Om NTS Mark & Fastighetsservice

NTs Gård & Fastighetsservice enskild firma startades år 2004 av Nils Thalin. Verksamheten var då inriktad på fastighetsskötsel men gick med tiden mer och mer över till mindre trädgårdsanläggningsjobb åt privatpersoner. 2010 bildades NTs Mark & Fastighetsservice AB med då 5 anställda. NTs började då även åta sig arbeten med stängselmontage för första gången.

2019 bildades Djupdahls Skog & Trädgård AB som Nils är delägare i och som idag har tagit över trädgårds- och fastighetsservicedelen av bolaget NTs.

I januari 2022 förvärvade BRA Mark 51 procent av aktierna i bolaget NTS.

Idag bedrivs markentreprenad och stängselmontage med stor storleksbredd och variation på arbeten. Med åren har antalet uppdrag och även storleken på dessa ökat med specialitet på totalentreprenad inom bostad och lokalproduktion. Utvecklingen har genererat i att det idag är drygt 35 anställda på firman och ca 15 entreprenadmaskiner. NTS Mark och Fastighetsservice AB utför idag anläggnings och stängselarbete mot såväl entreprenader som privatpersoner. Det bedrivs även försäljning av material, ex. matjord samt stängsel och grusmaterial, vid huvudkontoret i Trönninge.

Miljöpolicy

Vi utför våra jobb på ett miljöriktigt sätt med strävan mot att alltid ha minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöarbete och miljötänk ingår i det dagliga arbetet och miljöfrågor är en stående punkt på våra månadsmöten. Vi följer alltid gällande miljölagar och tar hänsyn till miljö vid större beslut och verkar därmed för en hållbar utveckling i samhället.

Vi är medvetna om att företagets största miljöpåverkan är förbrukning av drivmedel. Genom ökad kunskap och medvetenhet hos våra anställda arbetar vi för att minimera denna påverkan. Vi ska även ha en modern och effektiv maskinpark som drivs av miljödiesel och givetvis undviker vi att köra våra fordon i onödan och på tomgång.

Vi stödjer hållbara miljömässiga entreprenadlösningar genom rådgörande med kund utifrån livscykelperspektivet. Där vi ser att det finns andra lösningar som är bättre för miljön på långsikt, meddelar vi kunden om det.

Under uppdrag tar vi hand om överblivet material och avfall samt lämnar detta till godkänd miljöstation eller ser till att det återanvänds på ett miljöriktigt sätt.

Certifieringar

FR2000

Vi är certifierade enligt FR2000 som är en kravstandard för ledningssystem innehållandes krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete. Genom att arbeta med och använda ett certifierat ledningssystem får vi ett ramverk som ställer krav i alla led, allt från dokumenthantering till ledningens ansvar och kundkontakter. FR2000 hjälper oss att utveckla och effektivisera vår verksamhet i en ständigt pågående process.

ME, Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna är bransch och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Medlemsskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen är bundna av kollektivavtal samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta medför trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag. ME bidrar med rådgivning och stöd till medlemmarna i arbetsgivar och branschfrågor samt vid fackliga förhandlingar. De har kollektivavtal med Seko, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, IF Metall och för tjänstemän Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. ME är även en del av Svenskt Näringsliv.

SSEF, Sveriges Stängselentreprenörers förening

Sveriges Stängselentreprenörers förening består av stängselentreprenörer i Sverige men bedriver ingen tillverkning. Verksamheten består istället av kvalitetshöjande aktiviteter inom området ”Områdesskydd”. Aktiviteter som bedrivs är exempelvis standardisering och certifiering av medlemsföretag men även utbildning och information. Strävan inom föreningen är att öka kvaliteten kring områdesskydd.